Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

INKARNACE, KARMA A ZÁKONITOSTI BYTÍ

KARMA A INKARNACE
aura-1.jpg
KARMA= v překladu z indického výrazu je "akce, čin"
-jde tedy o čin, který je nutno vykonat na závazek z naší minulosti

KARMA se dělí na:
-karmu z minulých životů = TO, CO SI NESEME Z MINULOSTI SEM DO TOHOTO ŽIVOTA
-karmu získanou z tohoto aktuálního života, co žijeme=JE TO, CO SI VYTVOŘÍME BĚHEM TOHOTO ŽIVOTA K TOMU, CO JSME SI PŘINESLI Z MINULOSTI= to nahromadění silných negativních energií v emoční rovině bytí v tomto životě=VYTVOŘILI JSME SI NOVÉ DALŠÍ ZÁVAZKY

JAK SNADNO POROZUMĚT KARMICKÉ ZÁTĚŽI?
-dobře to popsal Alexander Svijaš ve své knize:
-přestavte si nádobu a v ní nalité vlastní karmické závazky, dluhy, blokace, představte si to, jak tam přitéká každý chybný váš čin, emoce, myšlenka, či rozhodnutí, postupně se nádoba plní, ale zároveň i je odlehčována odtékajícími zpracovanými závazky, což je dorovnané energie minulosti, posunutí ve vlastním poznání, pochopení duše, co bylo v dané situaci chybným krokem+následná náprava toho, je uvolňujícím prvkem-který uvolní odtékání zpracované karmické tekutiny z nádoby, což je pro nás dobře
-máme zde model průtokové nějaké nádoby s jedním přítokem hříchů a našich stávajících a vzniklých závazků a zároveň je dole odtok-je očištěná energie, která je zpracovaným závazkem+tak je uvolněná a odtéká zpět do celého Universa
takže množství závazků se neustále mění a je ve stálém pohybu!!!
NAPLNĚNÍ A RŮZNÁ VÝŠE HLADINY NÁDOBY je známkou toho, že buď jsme zdrojem blokováni nebo naopak je nám umožněn vzestup duše
-když se narodíme, tak výše závazků je u každého různá, jde o to, co nejvíce zpracovat a být na vzestupu duše!!!
-když je hříchů v jedné třetině nádoby , pak JE NÁŠ ŽIVOT DOBRÝ A BEZ VELKÝCH POTÍŽÍ-znamená to, že plníme svoje úkoly, snažíme se jít cestou, již nám zvolil zdroj stvoření
-když je nádoba plná do 2/3, pak nastoupí výchovné programy pro duši, těmi jsou -strastiplné situace, potíže, život se nám zdá , že je trochu více složitý, než jsme chtěli+také nám zákonitě i ubývá naší vlastní energie, jelikož blokace zdrojem nebo vyšších bytostí jsou častější a nedovolují nám "doplnit se tak, jako novorozencům", jde tedy o nás, náš vývoj postupuje a my jsme učeni osobními složitými prožitky ve vlastním životě, nastávají blokace i ve zdraví, vztahu, v přijímání lásky od zdrojové energie, dějí se nám nezdary, život je jako v kruhu problémů, ale pokud neustále činíme chybné reakce, rozhodnutí a jsme v přitékající negativních energii do nádoby karmických závazků, pak se snadno dostáváme do třetí skupiny duší, kdy je nádoba závazků naplněná na 80 % a více procent, pak nastoupí silná blokace a odpojení od zdroje, i od planety, jsme vychováváni tím, že ztrácíme své zdraví, jsme v blokaci fyzického těla, jeho orgánů a to jen pro osobní stagnaci, abychom přemýšleli, měnili se uvnitř sebe, abychom zvažovali, co bylo chybné a co správné, co nás povznáší a umožní nám vzestup duše a co nás snižuje a plní naši nádobu závazků+pokud zas a znovu děláme chyby a rozhodujeme a vysíláme klem sebe i uvnitř sebe špatné energie, je nám spuštěn program smrti-jelikož buď máme veliké množství závazků nově vytvořených, a to nejde mít větší závazky, než před narození-jelikož zde jsme pro růst duše a nikoli pro její tresty a pokles do nižších rovin bytí, proto je nám zdrojovou energii"zničeno fyzické tělo", aby duše znovu se šla učit do vyšších sfér,to, co nepochopila zde ve hmotném světě, proto se nám spouští programy nevyléčitelných chorob, bleskových nehod, úrazů, nastává rozpad našeho života uvnitř nás samotných, ale i navenek v našem okolí, vše jen proto, abychom si již nevytvářeli další závazky do budoucích životů+tím nám zdrojová energie dává najevo, že jsme neuspěli a nepochopili správně to, co jsme pochopit měli, proto nám dá jinou šanci ke zrození do nového těla, ale až po té, co jsme v jiné dimenzi před svým dalším zrozením poučeni, co je chybné a co správné ve hmotné rovině bytí.Vše se děje tak, aby duch mohl se dostat do harmonie svých minulostních zkušeností a do harmonie se všemi energiemi, co kdy vysílal a tím se dostal do harmonie se zákonitostmi celého Universa+to znamená dostal se do vyšších frekvencí láskyplných toků a tím do jemnějších vibračních úrovni bytí, kde již bude mít mnohem jednodušší životní úkoly, než jsou zde v nejhustší hmotné rovině bytí-na planetě Zemi-Gayi
Zopakujme si tedy termíny:

INKARNACE
-je opakované zrození ducha a nikdy nekončící výukovou lekcí

KARMA
-je osudové zatížení duše z předchozích zrození duše ve hmotě
"jak zaseješ, tak sklidíš" aneb "kdo nechce slyšet, musí si sám prožít"

-zákon karmy je platný v celém Universu a v každé realitě bytí, to znamená, že
KAŽDÝ Z NÁS JE SÁM ODPOVĚDNÝ ZA TO, CO SE MU DNES V JEHO ŽIVOTĚ DĚJE, vše
si každý totiž zavinil ve své minulosti sám, a to svými rozhodnutími+svými vlastními reakcemi v situacích
v předchozích zrozeních! VŠE JSME SI SAMI ZAPŘIČINILI VLASTNÍMI REAKCEMI, NIKDO NÁS K NIM TOTIŽ NENUTIL, UDĚLALI JSME TO MY SAMI VE SVÉ MINULOSTI, proto dnes si , dle zákona karmy vše osobně prožíváme na vlastní kůži!!! Takto se duch učí prožitkem v mnohých světech, kde se učí být k obrazu harmonických energií, jako je tomu u zdrojové energie tvoření, chcete-li Boha.


PROČ JSME ZDE NA ZEMI?
-protože si i zde "odžíváme" nejhrubší negativní prožitky a tak se učíme být lepšími a duchovně stoupajícími bytostmi.
A tak příčiny zrození zde na Zemi jsou -egoismus, pýcha, lenivost, agrese na sebe i jiné, neláska a citové ubližování a hrubost k sobě samým i k jiným kolem nás, vlivem toho jsme si vytvořili množství karmických závazků, které je nutné si zde odžít a prožít na vlastní kůži, a tím se poučit a pochopit, co je chybné a co správné, dle zákonitostí celého Universa!
A toto nyní prožíváme ve svým životech v každodenních situacích, zvládnutím všech situací náš duch vzestupuje do jemných a ještě jemnějších energetických toků láskyplné energie, a vlivem toho náš duch roste a dostává se do harmonie se zákony celého Universa.

V našich životech zde na planetě a v nynějším životě, si mnoho svých závazků a blokací vytváříme zcela sami, duch před zrozením si bere na sebe tak jen 15% silně prožitkových situací, z toho co si zde opravdu musíme my prožít a vyzkoušet, za vše si totiž můžeme jen my sami svým vysíláním energií a činů v tomto životě.Sami si tvoříme neřešitelné situace a pak nevíme, co s nimi+jak je zvládnout, proto je nutné, abychom více si uvědomovali to, jak reagujeme, jak myslíme, jak se cítíme, jak konáme v té které situaci, v níž jsme-protože vše je jen a jen energie, kterou sami takto vysíláme do celého Universa.

JAK DLOUHO SE ZDE RODÍME?
-některým stačí jen několik inkarnací a jejich duch vzestoupí na potřebné úrovně duchovního bytí, kde se pak dál učí, ale jinými způsoby, než je tomu ve hmotných světech
-jiní mohou zde trávit mnoho inkarnací, než POZNAJÍ A POCHOPÍ TO, ČEMU JE NUTNÉ SE NAUČIT, aby mohla jejich duše vzestoupit také na jemné vibrační úrovně bytí, tak se zde rodí i mnoho tisíc let a životů.

PROČ JSOU JEDNI TAKOVÍ A DRUZÍ JINÍ a proč jedni mají a druzí ne?

-protože vše se řídí zákony karmy a osobního osudu, ti, co byli hádaví, hamižní a zlí prožívají chudobu, složité životní zkoušky bez hmotného zabezpečení!
-ti, co v minulosti jiným brali, kradli a šmelili, jsou dnes ve svých životech sami okrádáni, střetávají se s falší a zloději i ve svých životech
-ti, co ve své minulosti trápili, vraždili a zabíjeli, jsou nyní nuceni se narodit do válečných oblastí a znovu toto na svých tělech prožívat, spolu s nenávistí, zlobou agresivními energiemi od ostatních v duchu pořekadla "oko za oko, zub za zub".
-ti, co v minulosti hazardovali se svým životem a nevážili si jej, se v tomto bytí narodili, jako postižení
-ti, co nebyli hamižnými mají v tomto životě dostatek a jsou plně hmotně zabezpečeni

PROTO ZVAŽUJTE VŠE, JAK ČINÍTE, MYSLÍTE, CO SAMI CÍTÍTE, vše úplně vše je pak stavebním kamenem vaší další inkarnace a budoucnosti!!!
RŮZNÉ DRUHY INKARNACE

- jsou různé zhuštění energií ve hmotě i v jemno-hmotných světech
KOSMICKÉ VLNY ZHUŠTĚNÍ
POLO-HMOTNÉ VLNY ZHUŠTĚNÍ
HMOTNÉ VLNY ZHUŠTĚNÍ
- tak se jedni rodí do hustých světů hmotných, jako je i naše planeta
-tak se druzí s nižšími prohřešky rodí do méně zhuštěných energií hmoty-do jemno-hmotných planet, jako jsou některé planety i v naší galaxii

Tak se duchovní bytosti zrozené do prvních dvou zhuštění mohou vyvíjet i samy ve směru duchovního rozvoje k vyšším sférám světla.
Ale duchovní bytosti zrozené v husté hmotné existenci, kde je velký vliv temných sil kolem nich, se musí rozvíjet pozvolna a postupně s pomocí vyšších bytostí, které jim (nám na Zemi) pomáhají.Karma pozemských bytostí se systematicky včlení do karmy kosmických bytostí nyní v tomto čase aktivního karmického plnění, kdy lidé vědomým způsobem přistupují a SAMI ŽÁDAJÍ O KARMICKÁ ČIŠTĚNÍ BYTOSTI SVĚTLA ZDE ZROZENÉ DOBROVOLNĚ DO HMOTY, aby v tento okamžik Země zde pomáhali v očistách a plnění množství lidí, kteří už se konečně rozhodli jít zpět do světelných sfér bytí blíže ke zdroji zrození k Bohu, proto je nyní možné si pomocí takových bytostí=léčitelů, si svou vlastní karmickou zátěž snížit postupně až po úplné vyčištění duše tak, aby po splnění všech svých úkolů se mohla vrátit zpět do světelných sfér a mohla se dál vyvíjet v méně bolestných inkarnacích. Karmické čištění je tak jedním ze způsobů osobního zrání duše za vedení vyšších bytostí zrozených do lidského těla stejně, jak tomu bylo před 2000 lety u Ježíše Krista.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one