Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

CESTA ŽIVOTA podle čísel

č.3.jpg
6.jpg
č.9.jpg
CESTA ŽIVOTA podle čísel

NUMERICKY – CESTA ŽIVOTA podle čísel
Pokud vám na konci vyjdou čísla dvě, například 32, sečtěte i tyto dvě čísla dohroma-dy). Každé číslo od 1 – 9 má svou životní cestu a pokud vám vyjde na konci číslo 11 nebo 22, tyto čísla mají ještě další zvláštní až magické cesty.

Cesta života 1
Je to cesta naplnění, bývá obtížná, neboť ten, kdo po ní kráčí, může počítat jen s vlastními silami a za své omyly musí draze platit. Je to osamělá cesta, která si žádá nezávislost, odvahu a individualismus. Na konci však čeká úspěch, uskutečnění ambicí a zdar, pramenící z odvážných tužeb a silné vůle.
Jedinec, který po ní jde a na jehož bedra doléhá, se může stát vůdcem, pokud ovšem nebude příliš spoléhat na druhé.
Rada: Jedinec je schopen otevírat nové cesty. Nesmí váhat sejít z dobře vyšlapané stezky a začít novou. Každé podlehnutí rutině znamená mnohakilometrovou zacházku.

Cesta života 2
Tato cesta je cestou vztahu. Číslo 2 naznačuje, že je třeba jít po ní ve dvou. Je klid-ná, bezstarostná, vede krásnou krajinou. Podléhá jen výkyvům atmosféry, citů a ná-lad, postupuje v příjemném prostředí, které však může vést k iluzím. Kralují zde pocity a citlivost. Najdeme na ní více pasivity než aktivity. Je to cesta umělců a básníků.
Rada: Člověk zrozený v tomto čísle se daleko nedostane, pokud odmítne spojit své snažení se snahami jiných.

Cesta života 3
Je to cesta potěšení a radosti ze života, nejpříjemnější ze všech nabízených cest. Najdeme na ní tvůrčí a uměleckou činnost, společenské uplatnění přátelství, inspira-ci, lásku i krásu. Cesta je však obtížnější než se na první pohled zdá, a to pro velký počet rozcestí, z nichž každé může znamenat nebezpečí zbloudění a promrhání energie. Dalším nebezpečím je přílišné pohodlí a mírnost cesty, která může jedince duševně uspat. Čeká ho pestrá existence, plná zvratů: často se na něj usměje štěstí, ale možná se dlouho nezdrží. Schopnosti jedince se vztahují zvláště ke kráse a este-tice vůbec.
Rada: Dát si pozor na vznětlivost a podívat se, kam cesta vede.

Cesta života 4
Je to cesta úsilí, budovatele, toho kdo kámen po kameni staví svůj svět. Ten je sta-bilní a chladný na pohled ale horoucí a vášnivý uvnitř. Je těžké tuto cestu zvládnout, vyžaduje pravidelné pracovní úsilí a velké nasazení. Pokud má však jedinec dosta-tečné organizační schopnosti a vrozenou přednost, může ho dovést ke značné do-vednosti. Jeho úsilí bude odměněno získanou důvěrou, uznáním jeho hodnoty a uspokojením ze splněné povinnosti.
Rada: Jedinec si nesmí stěžovat na omezení, která na něj tato cesta klade. Musí vědět, že to, co představuje (pevnost, důvěryhodnost), je nevyhnutelné k udržení všeobecné rovnováhy a k přežití společnosti.

Cesta života 5
Je to cesta svobody, ta nejpetřejší, dotýká se všeho a nabízí množství proměn. Jsou pro ni charakteristické cesty, dobrodružství, pokrok a svoboda. Na první pohled je poutník na páté cestě srdečný, ale ve skutečnosti se jen málokdy k něčemu nebo k někomu připoutá. Schovává se pod maskou srdečnosti, jí zakrývá odtažitost a nedo-statek sebedůvěry. Pokud se smíří s nestálostí své cesty, nebude ji jen trpně snášet, a naopak bude vyhledávat stále nové podněty, docílí netušených úspěchů.
Rada: Musí zůstat bdělý a zachovat si zdravý rozum, existují totiž i nebezpečné zku-šenosti.

Cesta života 6
Je cestou lásky a odpovědnosti. Láska se na ní neprožívá emotivně jako na cestě 2, ani poživačně jako na cestě 3. Je prodchnuta idealismem a vysokými citovými náro-ky, to vede jedince k tomu, aby druhým pomáhal laskavostí, zájmem a odpovědností. Jedinec na této cestě cítí silnou potřebu dokonalosti, může se proto stát nesmlouva-vým k sobě a k moci. Štěstí se na něj jistě usměje i v citové oblasti: čeká ho prozáře-ný rodinný života a šťastné manželství. Tato cesta je spíš mužská než ženská.
Rada: Nerozhodovat o budoucnosti druhých pod záminkou, že jim chceme pomoci.

Cesta života 7
Je cestou moudrosti. Cestou analýzy, rozjímání a mysticismu. Kdo po ní jde, je vě-dec, osamělý filozof, který se mnohem více zajímá o zkoumání prvotních příčin a o duchovní principy než o materiální problémy každodenního života. Jedinec na ní nalezne mír v srdci, vnitřní harmonii a vědění. Jeho život bude bohatý a zajímavý, plný vyjímečných a nezištných setkání. Úzkost mu však půjde v patách jako stín.
Rada: Správně si vybrat osoby, které budou na cestě provázet, jinak počítejte s pro-blémy.

Cesta života 8
Osmá cesta je materiální. Je špatně přístupná, plná zkoušek může vést až k vyjí-mečnému úspěchu, pokud jedinec osvědčí neméně velkou a vyjímečnou sílu charakteru. Na cestě však číhá nebezpečí: jedinec by se mohl stát tyranem a obětovat svým cílům jiné. Dejte pozor, aby vám ctižádost nepřekryla ostatní oblasti života! Často budete muset náhle měnit směr nebo zaměření. Pokaždé se však dokážete rychle a pozoruhodně dostat nahoru.
Rada: Uvědomit si omyl a včas si ho přiznat.

Cesta života 9
Je to daleká cesta. Patří tomu, kdo uvažuje ve vyšších sférách duchovna. Horizont jedince, který po ní kráčí, je už z podstaty univerzální. Vše ho zajímá. Možná ho zlá-ká okultismus. Tato cesta dává všemožné vlohy a značnou citovost. Je pravděpodobné, že jedinec, který po ní putuje, uskuteční velké cesty buď po světě, nebo jen ve své hlavě, má totiž neomezenou představivost. Často se zastaví, aby pomohl jiným. Přinutí ho k tomu dobré srdce a porozumění, často však zůstane sám. Je inteli-gentní, ale snílek, obvykle velmi vzdělaný, a proto se bude jen málo starat o úspěch. Ten ho spíš překvapí.
Rada: Naučit se ovládat své city a mít vždy připravená zavazadla.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one